İş hukukumuzda, personellerin istihdamı işçilere uygulanan diğer konularla alakalı, çok az değişikliklerle dahilinde kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili özel hukuk şirket sahibi kişilerinde aynı kaidelere tabidir. Özel hukuk tüzel kişilerinin, işçileri işe almadan tutunda, istihdamdaki kimi hususlardaki serbestlikleri, kamu kurumlarına kıyasla daha fazladır.

Asalında, yeni Borçlar Yasayı yürürlüğe girinceye kadar sözleşmelerin devri konusunda olarak mevzuatımızda direk hiçbir karar mevcut değildi. 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen tasarısının 6’ıncı kuralında işyerinin ya da bir bölümünün devri 7. maddesinde iş sözleşmesinin devri 8. maddesinde Ödünç İş İlişkisi tertip etmiş ancak tasarının iş sözleşmesi devrini tertip eden 7. maddesi Türkiye Büyük Ulus Meclisi Sıhhat, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun 12.3.2003 tarih ve Asal No: 1/534 Karar No: 25 sayılı kararı ile tasarıdan çıkarılmıştır.

Kadro Değiştirmek Nasıl Olası Olabiliyor?

Tasarının 7. maddesinde bir iş sözleşmesinin tarafı olan patron, işçinin rızası ile işin görülmesini talep hakkını daimî olarak başka patrona devredebilir. Devir işlemi ile beraber devreden patron ile işçi arasındaki iş ilişkisi biter ve devralan patron bütün hak ve borçları ile beraber iş sözleşmesinin patron tarafı sıfatını kazanır. 6’ncı maddenin ikinci fıkrasına göre (Devralan işveren, personelin hizmet zamanının asal alındığı haklarda, personelin devreden işverenle beraber işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür) iş sözleşmesinin devrinde de uygulanır kararı bulunmaktaydı.

4 Şubat 2011 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanıp 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Borçlar Yasası’nın Sözleşmenin devri başlıklı 429. maddesine göre hizmet anlaşması, sadece personelin yazılı ibra şeklinde rızası alındığı takdirde, daimî olmak üzere patrona devredilebilir.

Devretme işlemiyle, devralacak olan, bütün hak ve borçları dahil, hizmet sözleşmesinin patron tarafı olur. Bu vaziyette, işçinin, hizmet müddetine bağlı hakları itibariyle, devreden patron yanında işe başladığı tarih asal.