Ekonominin ne olduğu çok farklı konulara göre değişik biçimlerde açıklanabilir. Burada önemli olan ekonominin hangi yönü ile ilgili bir tanım yapmaya ihtiyacınız olduğudur. Dünyanın varoluşundan bu yana giderek daha da komplike hale gelen ekonomi ülkelerin gücünü belirleyen en etkili unsurlardan biridir.

Ekonomi Nedir?

Ekonomi; iktisat olarak da adlandırılan, üretim, dağılım, tüketim, değişim, ticaret, ihracat, ithalat, bölüşüm, gelir, gider gibi pek çok beşeri unsuru içerisinde barındıran beşeri bir etkinliktir. İnsanların maddi olarak gereksinimlerini her türlü içerisinde barındıran çok kapsamlı bir konusu vardır.

Her ülkenin kendi içerisinde kendine özgü bir ekonomisi vardır. Coğrafi konum, sanayinin gelişmişlik düzeyi, eğitimin gelişmişlik düzeyi, toplumdaki suç oranı vb. akla gelebilecek insan ile ilgili hemen her şey ekonominin ülkelere ve hatta şehirlere özgü bir yapı kazanmasına sebep olmaktadır.

Kelime kökenine bakıldığında ekonomi kelimesi Yunancada ev anlamına gelen ‘oikia’ ve kural anlamına gelen ‘nomos’ kelimelerinden türemiştir. Yani; ekonomi ‘Ev yönetimi’ anlamı taşır.

Mikroekonomi

Mikroekonomi, ekonominin alt dallarından biridir ve ekonominin şirketlerdeki üretim ile tüketici arasındaki ilişkilerin durumu ile ilgilenmektedir. Buradan da anlaşıldığı üzere göre mikroekonomi:

 • Üretimde etkinlikler nelerdir?
 • Dağılımda etkinlikler nelerdir?
 • Üretim kimler için yapılacaktır?
 • Nasıl bir üretim gerçekleştirilecektir?
 • Piyasa bu durumdan nasıl etkilenecektir?
 • Üretim piyasadan nasıl etkilenecektir, gibi sorulara yanıtlar arar.

Makroekonomi

Ekonominin alt dallarından biri olan makroekonomi bir ülkedeki tüm yapılan ekonomik faaliyetleri içerisine almaktadır. Buna göre:

 • Yapılan toplan tüketim
 • Yapılan toplam tasarruf durumu
 • Ülke genelindeki üretim faaliyetlerinin durumu
 • Ülke geneli yapılan yatırımların durumu
 • Milli gelir ve gider durumları
 • Ülkedeki istihdam seviyesi gibi çok daha geniş kapsamlı ekonomik faaliyetler ile ilgilenmektedir.

Karma Ekonomi

Karma ekonomi ise;

 • Planlanmış ekonominin unsurlarını,
 • Farklı piyasaların ekonomi unsurları,
 • Devlet müdahaleleri,
 • Özel teşebbüs ile kamu girişimlerinin etkileşimleri,
 • Serbest piyasaların durumu gibi apolitik konularla ilgilenmektedir.